Máte v domácnosti přenosný hasící přístroj? V platnost vstupuje vyhláška 23/2008 Sb.

Přenosný hasicí přístroj již nejednou pomohl zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Od 1.7.2008 se mění podmínky o technických podmínkách požární ochrany a proto Vám přinášíme stručný přehled o těchto změnách včetně malého průvodce hasícími přístroji.

Od 1.7.2008 povinnost pro rodinné domy

Nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb nabývá účinnosti od 1.7.2008. Podle ní nebude vybavení hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti, ale jen pro nové rodinné domy.

U hasicích přístrojů platí, že jejich umístění, druhy a počet je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby. Povinnost vybavit stávající objekty přenosnými hasicími přístroji stanoví § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrobnostmi uvedenými v ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

V prostorách a zařízeních právnických a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, se zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, pak v příloze č. 4 přináší zpřesnění a konkrétně stanoví umístění, množství a druhy hasicích přístrojů, které je nutné mít v nově postavených rodinných domech, bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a v prodejních stáncích.

Jaký typ hasicího přístroje musíme mít v rodinném domě?

Vyhláška č. 23/2008 Sb. praví, že všechny rodinné domy schválené po 1.7.2008 musí být povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34A! - Tento údaj najdete na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje. Pokud vlastníte starší, ale stále funkční hasicí přístroj, který nemá na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost, stačí nahlédnout do přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008, kde je převodní tabulka. V ní zjistíte, zda daný hasicí přístroj splňuje minimální požadavky dané vyhláškou.

Tip! - na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C). Navíc je třeba si uvědomit, že není nutné pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se můžete vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.

Kde a za kolik pořídit hasicí přístroj s potřebnou hasicí schopností?

Kontakty na výrobce a prodejce hasících přístrojů snadno najdete na internetu, lze je pořídit v hobbymarketech či u benzínových pump apod. Např. hasicí přístroj s hasicí schopností 34A, který jako povinné minimum stanoví pro rodinné domy vyhláška č. 23/2008 Sb., lze pořídit již od 700 Kč.

Umístění hasicího přístroje - dostupně a na viditelné místo

Hasicí přístroj musí být na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Nejvhodnější je umístit ho na místech (nebo v jejich blízkosti), kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru (v kuchyni, dílně, garáži apod.). Přístroj někde zapadlý v komoře budeme v případě požáru těžko hledat.

 • Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci.
 • Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.
 • Hasicí přístroje můžete umístit i na podlahu nebo jinou vodorovnou stavební konstrukci, ale zároveň je musíte vhodným způsobem zajistit proti pádu (např. řetízkem nebo podstavcem).

Podmínky umístění hasicích přístrojů v objektu stanoví §3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Jak hasicí přístroj kontrolovat?

Každý hasící přístroj musí být hasicí přístroj akceschopný a musí být udržován v dobrém technickém stavu. Kontrola hasicích přístrojů se provádí:

 • nejméně jednou za rok pokud není nestanoveno jinak
 • po každém použití
 • jednou za 3 - 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let).

Rozsah a způsob kontroly hasícího přístroje stanoví vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a průvodní dokumentací výrobce.

Pozor! Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací. Poznáte je tak, že mají doklad opravňující je k uvedeným činnostem.

Pamatujte: příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR ze zákona nemohou provádět kontroly v domácnostech a tedy ani kontroly přenosných hasicích přístrojů.

Kolik stojí přezkoušení hasicího přístroje?

Cena za kontrolu hasících přístrojů se pohybuje maximálně ve stokorunách. Takový zkontrolovaný hasicí přístroj musí být opatřen plombou spouštěcí armatury a typovým štítkem, který by měl obsahovat:

 • název výrobce
 • datum kontroly
 • jméno a identifikační číslo revizního technika
 • vyobrazení, jak hasicí přístroj uvést do činnosti
 • na jakou třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit

Jaký hasící přístroj pro domácnost si vybrat?

Při výběru toho správného hasícího přístroje pro vaši domácnost byste měli vědět, co se v případě požáru bude hasit. Tzn. výběr přizpůsobit materiálům a zařízením, které se v místnosti nacházejí. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru:

 • Třída požáru A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
 • Třída požáru B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
 • Třída požáru C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové.
 • Třída požáru D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
 • Třída požáru F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít pěnové nebo práškové hasicí přístroje.

Druhy hasících přístrojů

 • Práškový hasicí přístroj - lze jej pořídit přibližně od 1.000 Kč. Je vhodný pro hašení pevných látek, lze jej bez obav použít také na hořlavé kapaliny a plyny (např. propan-butan, benzín, oleje, karma) i na elektrické zařízení pod proudem. Největší nevýhodou práškových hasicích přístrojů je skutečnost, že po použití zanechávají po sobě velký "nepořádek". Především na elektronice mohou vzniknout nevratné škody.
 • Vodní hasicí přístroj - je vhodný pro hašení pevných hořlavých látek (dřevo, papír, uhlí, textil). Nelze jej však použít pro hasení zařízení, která jsou pod napětím. Také se příliš nehodí pro hašení hořlavých kapalin (např. benzínu).
 • Pěnový hasicí přístroj - najde uplatnění především při hašení hořlavých kapalin jako benzín, nafta, olej.
 • Sněhový hasicí přístroj - použijte zejména na hašení elektrických zařízení pod proudem (včetně jemné elektroniky a mechaniky), dále pak hořlavých kapalin a plynů.
 • Plynový hasicí přístroj - je vysoce účinný přístroj vhodný k hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Hlavní nevýhodou je jeho vysoká cena. Hasivo se bezezbytku rozptýlí, proto lze tento typ použít při hašení automobilů, jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných elektronických zařízení.
 • Hasicí sprej - může se hodit v případě začínajícího požáru. Lze jej sehnat také s nejrůznějšími náplněmi. Hlavní výhodou je zejména snadná manipulace, spolehlivost a výhodná cena. Největší uplatnění naleznou v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempinku a grilování.

Jak správně hasit požár?

Kroky ke spuštění hasicího přístroje jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi. Prostudujte si návod a občas si jen tak sami pro sebe tu situaci představte, jak byste se zachovali.

 • Důležité pravidlo č. 1 - zásah při požáru se musí provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli do plamenů!
 • Důležité pravidlo č. 2 - dávejte si pozor na dostatečný odstup od požáru a hlavně na to, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na jiná místa
 • Důležité pravidlo č. 3 - hasíme vždy odspoda nahoru
 • Důležité pravidlo č. 4 - při hašení práškovými hasicími přístroji se doporučuje hasit přerušovaně
 • Důležité pravidlo č. 5 - pokud je to možné, použijte takový hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení hořící látky. Pokud totiž použijete nesprávný typ hasicího přístroje, můžete dokonce způsobit větší škody než samotný požár.

Po dělat s hasicím přístrojem po použití? Naplnit a zkontrolovat

Pokud hasicí přístroj použijete, byť sebekratší dobu, musíte jej dát znovu naplnit a zkontrolovat. Investice do hasícího přístroje se rozhodně vyplatí, neboť škody způsobené případným požárem jsou téměř vždy mnohonásobně větší, než náklady vynaložené na pořízení hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.

Zdroj informací:
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Další informace o vyhlášce č. 23/2008 Sb. naleznete na Vyhláška č. 23/2008 Sb.

Hasicí přístroje pro vaši domácnost si můžete objednat také prostřednictvím tohoto webu. Přečtěte si informace o hasicím přístroji v článku "Univerzální hasící přístroj pro Váš dům splňující novou vyhlášku", potom  vyplňte poptávkový formulář, počet kusů můžete napsat do pole poznámka.

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

Komentáře

Chcete-li přidat komentář k tomuto článku, vyplňte formulář pod všemi příspěvky u tohoto článku.

 

My doma máme jak funkční hasicí přístroj, tak nově i detektor kouře. Ten jsme si pořídili po nepříjemné zkušenosti loni v létě, to nám totiž vyhořela půlka kuchyně. Pro jistotu jsme si koupili detektor kouře z této stránky: https://www.rex.eu/. Naštěstí jsme ho ještě nemuseli vyzkoušet.

Bohumila Králová


Přidáno:
2020-12-05 16:17:34

Hasící přístroj doma nemáme. Nevím, co bych dělal, když by nám začal doma hořet plyn. Doufám, že se nic takového nestane. Plynem topíme, tak se nedá ani vypnout, když někam jedeme. Od začátku roku jsme přešli s plynem k https://www.epet.cz/plyn/ , jelikož nám dali lepší podmínky, takže platíme méně.

Zdeněk


Přidáno:
2019-08-29 13:57:52

Díky za informace.

Roman


Přidáno:
2008-12-18 18:46:19

máte nějaké doporučení na konkrétní typ hasicího přístroje, který by nám v domácnosti neměl chybět?

hasič amatér


Přidáno:
2008-09-15 15:21:51

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: