Jak vybrat správný cement?

Tato otázka trápí nejednoho kutila, který se rozhodl vybetonovat kousek terasy, opravit zídku, plot či postavit pergolu k příjemnému letnímu posezení. Potřebuje si doma namíchat trochu betonu, tak sežene písek a vydá se pro cement.

Jenže v nabídce českých prodejců stavebního materiálu obvykle najde hned několik druhů baleného cementu, které se navíc liší i cenou. A tehdy přichází chvíle pro rozhodnutí, který z nabízených cementů je ten pravý pro daný účel.

Cement vybírejte podle očekávaného zatížení

Výběr cementu by měl vždy začínat zamyšlením nad tím, co od něj a od betonu z něj vyrobeného čekáme. Jakým způsobem a v jaké míře bude výsledné dílo zatěžováno a namáháno, jakému prostředí bude vystaveno, za jakých podmínek budeme cement zpracovávat, jaká je kvalita ostatních složek betonu, jaká je naše zkušenost, zručnost a v neposlední řadě také jaká je naše představa o ceně. Máme-li v těchto věcech jasno, jsme v půlce cesty k cíli.

Vyznejte se ve značení cementu

Tu druhou polovinu, tedy nalezení cementu, který bude co nejlépe odpovídat našim očekáváním, nám pomůže překonat porozumění značení jednotlivých druhů cementu, protože to v sobě skrývá informace o jeho nejdůležitějších vlastnostech.

Hlavní, co z názvu cementu můžeme vyčíst, je přibližné složení cementu. Právě druh a poměr složek cementu totiž významným způsobem ovlivňují jeho vlastnosti a často také určují vhodnost jeho použití pro konkrétní účel.

Co všechno může cement obsahovat? Jsou to především: portlandský slínek (používáme symbol K), vysokopecní struska (S), vápenec (L, pro kvalitnější LL) a křemičitý popílek (V). Méně často se jedná o vápenatý popílek (W), kalcinovanou břidlici (T), křemičitý úlet (D) nebo pucolány (P či Q).

Charakteristické vlastnosti materiálů

Jaké jsou charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálů používaných jako složky cementů na českém trhu nejčastěji?

Portlandský slínek (K) je základním „povinným“ prvkem cementů. Díky němu mají cementy schopnost tvrdnout a dosahovat vysokých pevností v relativně krátkém čase. Při tvrdnutí uvolňuje vysoké množství tepla.

Vysokopecní struska (S) rovněž aktivně přispívá k pevnostem cementu, především k těm dlouhodobým, zpomaluje tuhnutí, tvrdnutí i uvolňování hydratačního tepla a zlepšuje odolnost proti chemické agresivitě prostředí.

Křemičitý popílek (V) má podobný zpomalující vliv na průběh tuhnutí a tvrdnutí jako struska, ale je považován za méně odolný vůči chemické agresivitě prostředí. Stejně jako struska se aktivně podílí na dlouhodobých pevnostech. Je lehký, snadno se vyplaví na povrch betonu a obtížně se mísí s vodou.

Vápenec (L,LL) zastává především roli plniva. Dobře na sebe váže vodu, čímž zlepšuje zpracovatelnost a stabilitu čerstvého betonu. Cementy s vápencem mívají často rychlý nárůst pevnosti, konečné pevnosti ale mohou být o něco nižší, než u portlandských cementů.

Podle složení rozeznáváme 5 základních skupin cementů pro obecné použití označených římskou číslici za úvodními písmeny CEM:

  • CEM I – portlandský cement. Neobsahuje žádnou jinou hlavní složku, pouze portlandský slínek.
  • CEM II – portlandský směsný cement. Alespoň dvě třetiny složek těchto cementů vždy tvoří portlandský slínek, zbývající část je zastoupena jiným materiálem, u nás nejčastěji vysokopecní struskou, vápencem nebo popílkem.
    Symbol použitého materiálu (například S v případě vysokopecní strusky) se stává součástí názvu cementu spolu s písmenem značícím kategorii množství tohoto materiálu (A do 20 %, B do 35 % hmotnosti složek). CEM II/A-S tedy obsahuje portlandský slínek a až 20 % strusky, zatímco CEM II/B-LL obsahuje portlandský slínek a 21 % až 35 % vápence.
    Pokud je místo jediného materiálu použita směs, označí se takový cement písmenem M a do závorky se vypíší jednotlivé materiály. Příkladem je cement CEM II/B-M (S-LL), který kromě slínku obsahuje 21 % až 35 % vysokopecní strusky a vápence.
  • CEM III – vysokopecní cement. Kromě portlandského slínku obsahuje alespoň z jedné třetiny také vysokopecní strusku. Rovněž rozlišujeme pásma obsahu strusky a značíme je písmeny A (36 – 65 %), B (66 – 80 %) nebo C (81 – 95 % hmotnosti složek).
  • CEM IV – pucolánový cement. Až polovinu tohoto cementu tvoří směs materiálů s pucolánovými vlastnostmi, tedy křemičitého úletu, pucolánů a popílků. U nás se s ním nesetkáte.
  • CEM V – směsný cement. Skládá se maximálně ze dvou třetin z portlandského slínku, z pětiny až poloviny z vysokopecní strusky a ve stejném intervalu se pohybuje také množství směsi pucolánů a křemičitého popílku. Rozlišují se dvě pásma obsahu složek mimo slínek (A a B).

Zkombinujeme-li tedy znalost složení cementu a znalost charakteristických vlastností jednotlivých složek, jsme zase o krok blíže cíli. Dovedeme si odvodit, jak se asi bude cement chovat v průběhu zpracování a jaké budou některé vlastnosti betonu.

Další informace, které je možné z označení cementu vyčíst, se týkají pevnosti. Je to číselné označení pevnostní třídy v podobě minimální pevnosti v tlaku po 28 dnech v MPa. V praxi se můžeme setkat s třídami 32,5 nebo 42,5 a u balených cementů poměrně zřídka s třídou 52,5.

Uveďme si příklad – portlandský cement CEM I 42,5 R má zaručenou pevnost po 28 dnech alespoň 42,5 MPa. Ovšem pozor, uvedenou pevnostní třídu je nutné vnímat spíše jako pomocný údaj. Jednak skutečná pevnost často výrazně převyšuje tu zaručenou, a navíc, pásma pevnostních tříd stanovená normou se částečně překrývají – cement 32,5 musí mít normalizovanou pevnost po 28 dnech mezi 32,5 a 52,5 MPa a cement 42,5 mezi 42,5 a 62,5 MPa. Neznamená to tedy, že cement 42,5 má vždy vyšší pevnost než cement 32,5. Důležitější je skutečně dosahovaná pevnost, kterou zjistíme z průvodní dokumentace cementu, na webových stránkách výrobce cementu, nebo dotazem na prodejce.

Podobně obezřetně musíme přistupovat také k písmeni L, N nebo R, které následuje za pevnostní třídou a které vyjadřuje třídu počáteční pevnosti. Tato písmena bývají často chybně interpretována. Obecně se má za to, že cement R (lidově zvaný rapid) bude mít rychlejší nárůst pevností, než cement N (normal). Ve skutečnosti to platí jen v rámci jedné pevnostní třídy a ani tehdy to není úplně 100%.

Uveďme si příklad – cement pevnostní třídy 32,5 R musí po 2 dnech dosahovat pevnosti v tlaku alespoň 10 MPa. Naprosto stejný požadavek je ale normou kladen také na cement třídy 42,5 N. Obdobně, cement 42,5 R musí mít stejně jako cement 52,5 N alespoň 20 MPa. Horní hranice tříd krátkodobých pevností nejsou stanoveny, takže cement, který plní požadavek pro třídu počáteční pevnosti R může být stejně tak označen písmenem N či dokonce L. Stejně jako v případě normalizovaných pevností se i zde vyplatí vyhledat technické informace o cementech a přihlédnout ke skutečně dosahovaným hodnotám.

Odborník na problematiku, Ing. Ondřej Matějka ze společnosti Českomoravský cement (člen skupiny HeidelbergCement v České republice), doporučuje: „Kvalitní cement je základem betonu a tedy v podstatě skoro každé stavby. Proto je důležité jej dobře zvolit. Portlandský cement CEM I je se svou vysokou konečnou pevností řešením i pro ty nejnáročnější projekty, zatímco nejprodávanější portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) je univerzální a cenově přijatelnou alternativou při běžném profesionálním i domácím použití.“

Mějme také na paměti, že výsledné vlastnosti betonu jsou ovlivněny i jinými faktory, než je druh cementu. Významnou roli hrají například množství záměsové vody a kvalita použitého kameniva. „Je-li to jen trochu možné, svěřte výrobu betonu nebo malty do rukou odborníkům. Beton dodaný spolehlivou betonárnou bude vždy o třídu kvalitnější, než ten, který si sami vyrobíme doma,“ doplňuje technický poradce největšího domácího výrobce a dodavatele baleného i volně loženého cementu.

Pro firmy: Nabídněte své služby související s tímto článkem nebo kategorií. Zařadit se do seznamu firem, které jsou k danému tématu článku, můžete sami. Musíte se přihlásit nebo zaregistrovat. Přiřazení ke kategorii daného článku Vás bude stát (cena 150000 kreditů).

 

Přidat komentář

Dovolujeme si upozornit, že bude-li Váš komentář vyžadovat nějakou akci z naší strany, např. odpověď, doporučení nebo odeslání související informace, budeme reagovat a to prostřednictvím dalšího komentáře případně e-mailem. Odesláním komentáře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami.

RSS Přidej si RSS zdroj RSS
Reklama: